Om TeleBIL‎ > ‎

Vedtekter

Forslag til 

Vedtekter for TeleBIL Lillehammer  bedriftsiddrettslag.

 

Stiftet 16. mars 1972, vedtatt mars 1972, endret 11. jan 2012,

voteres på årsmøte  feb 2012. 

 

 

§1 Formål

Lagets formål er ved samarbeid og vennskap å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle som er ansatt i Telenor- og Telenor-relaterte bedrifter i Lillehammer-regionen.

 

§2 Tilslutning

Laget er tilsluttet TeleIdrettsforbundet (T.I.F.) og Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets (HOBIK). Gjennom HOBIK er laget tilsluttet Norges Idrettsforbund.

 

§3 Medlemskap

I bedriftsidrettslaget kan alle som er ansatt på hel- eller deltid tas opp som medlem.

Ansattes ektefelle/samboer og barn over 16 år kan tas opp som medlem i laget dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag på disses arbeid- eller studiested.

Eksterne kan tas opp som medlem uten tilgang til refusjoner og støtte som øvrige medlemmer.

Bedriftens pensjonister kan fortsette eller tas opp som medlem i laget.

Et hvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds, Norges Bedriftsidrettsforbunds, bedriftsidrettskretsens samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap er først gyldig og regnes fra første kontingent er betalt.

 

§4 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse og den betales forskuddsvis innen den fastsatte frist. Styret setter frist til innbetaling.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent i mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter i laget, og kan strykes som medlem. Et strøket medlem kan ikke tas opp på nytt før skyldig kontingent er betalt.

 

§5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§6 Inhabilitet.

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitsspersoner og ansatte gjelder NIFs inhabiltetsregler, jfr NIFs lov §2-7.

 

§7 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov og straffebestemmelser.

Ved overtredelse av NBIFs kamp- og konkurransereglement gjelder NBIFs sanksjonsregler samt protest- og appellreglement.

 

§8 Årsmøter

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i januar/februar.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel ved innkalling via mail  eller kunngjøring på annen måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

§9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem i laget.

 

§10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, og minst en på møtet krever dette. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler med andre navn eller blanke stemmesedler anses ikke avgitt.

Når et valg foretas enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

-          behandle lagets årsmelding

-          behandle lagets regnskap i revidert stand

-          behandle forslag som er kommet inn

-          fastsette kontingent

-          behandle budsjett

-          bestemme lagets organisasjonsform (jfr. §15)

-          velge leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer, to revisorer, tre medlemmer i valgkomite, eventuelle representanter til andre utvalg.

 

§12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte som årsmøtet med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§13 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller når et flertall av lagets medlemmer krever det.

 

§14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets øverste myndighet mellomårsmøtene. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Styret skal holde møte når leder bestemmer det, eller det forlanges av et flertall av medlemmene i styret.

Styret er vedtaksført når et flertall av styret er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styret skal

-          iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser

-          oppnevne etter behov utvalg/personer for spesielle oppdrag og utarbeide instruks for disse

-          administrere og føre nødvendig protokoll for lagets økonomi i henhold til gjeldende instrukser

-          representere laget utad

 

§15 Grupper

Laget organiseres med grupper. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte godkjenner opprettelsen av gruppene, og hvordan disse organiseres og ledes.

For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjenning.

 

§16 Utmelding

Laget kan melde seg ut av Norges Bedriftsidrettsforbund eller TeleIdrettsForbundet etter vedtak på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, når saken på forhånd er kunngjort for medlemmene.

Utmelding sendes NBIF eller T.I.F i rekommandert brev med utskrift av vedtaket i  årsmøtet.

Utmelding regnes fra den dag det foreligger skriftlig melding til NBIF eller T.I.F.

 

§17 Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendring må godkjennes av Idrettsstyret i NIF, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

§18 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning skal eventuelle midler og eiendeler forvaltes av bedriften.

Oppløses laget fordi bedriften opphører, kan styret melde laget ut av NBIF uten at saken har vært behandlet på årsmøtet i laget. Hvis ikke annet er bestemt tilfaller eventuelle midler og eiendeler bedriftsidrettsrådet.

Comments